O NAS

OFERTA

AKTUALNOŚCI

WARTO WIEDZIEĆ

KOMIS

GALERIA

BRANŻE

KONTAKT

O NAS

OFERTA

AKTUALNOŚCI

WARTO WIEDZIEĆ

GALERIA

BRANŻE

KONTAKT

PRACA

ŚWIEŻE POWIETRZE TO NIE TYLKO KOSZT, ALE TEŻ WYMIERNY ZYSK.

WARTO WIEDZIEĆ

LEKSYKON POJĘĆ

 • Wentylacja
 • Klimatyzacja
 • Wilgotność powietrza
 • Temperatura punktu rosy
 • Kondensacja
 • Osuszanie
 • Adsorpcja
 • Absorpcja
 • Desykant
 • Nawilżanie
 • Krotności wymiany powietrza
 • Skuteczność wentylacji (Wartość średnia)
 • Miejscowa skuteczność wentylacji
 • Sprawnośc wymiany powietrza
 • Ogólna krotność wymian, n
 • Nominalna stała czasowa
 • Skuteczność temperaturowa
 • Miejscowa skuteczność temperaturowa

 

 

Wentylacja – jest to proces polegający na wymianie powietrza w takim stopniu, aby nie dopuścić do pogorszenia się wymaganego klimatu wytworzonego w określonym pomieszczeniu. Poprzez pogorszenie się warunków rozumieć można rozumieć zmianę wilgotności, zmiany wartości temperatury, wzrost stężenia substancji niebezpiecznych w powietrzu, wzrost zanieczyszczeń typu makroskopowego (np. pyły).

 

 

Klimatyzacja - jest to proces wymiany powietrza zapewniający utrzymanie odpowiednich warunków klimatycznych. Rozumieć należy przez to utrzymanie odpowiedniej wilgotności i temperatury powietrza, czyli warunków komfortu bytowania i pracy dla człowieka, jak również optymalnych warunków dla odowiednich procesów technologicznych.

 

Wilgotność powietrza – jest to parametr określający ilość pary wodnej w powietrzu. Można ją przedstawić na 4 typowe sposoby:

 • Prężność pary wodnej – jest to ciśnienie cząstkowe (parcjalne) jakie wywiera para wodna zawarta w powietrzu. Określana jest w hPa (hekto Pascalach) lub mm Hg (milimetrach słupa rtęci).
 • Wilgotność względna – jest to stosunek wielkości ciśnienia pary wodnej zawartej w powietrzu do ciśnienia maksymalnego (nasycenia), czyli maksymalnego ciśnienia cząstkowego pary w określonej temperaturze. Jest to wartość bezwymiarowa opisywana w procentach.
 • Wilgotność bezwzględna – wielkość określająca ilość pary wodnej (w gramach) przypadająca na 1 m3 powietrza.
 • Wilgotność właściwa – określa stosunek masy wody do masy suchej substancji. Wyrażona w [g/kg] (ilość gramów pary wodnej w 1 kilogramie powietrza ważonego razem z parą wodną).

 

W procesie regulacji wilgotności powietrza wykorzystuje się osuszacze.

Powietrze wilgotne – jest to mieszanina powietrza suchego z parą wodną. Ciśnienie całkowite takiej mieszaniny określa prawo Daltona:

p = p­­­pow.suche + ppary wodnej

 

Zasób pary wodnej w powietrzu jest ograniczony, a jej nadmiar ulega wykropleniu.

 

 

Punkt rosy (temperatura punktu rosy) – charakterystyczna wielkość określająca wilgotność powietrza. Parametr ten informuje o temperaturze, w której ochładzane powietrze, przy odpowiednim ciśnieniu, osiąga stan nasycenia parą wodną. Temperatura niższa od temperatury punktu rosy rozpoczyna proces wykraplania się pary wodnej, ponieważ jej ilość przekracza maksymalną możliwą zawartość w powietrzu.

 

 

Kondensacja - jest to proces fizyczny określający przejście substancji ze stanu gazowego w ciekły (skraplanie) lub w stały (resublimacja).

 

 

Osuszanie – jest to proces pozwalający na zlikwidowanie wilgoci (pary wodnej) z powietrza.

 

 

Adsorpcja -  proces wiązania się jonów, atomów lub cząsteczek na powierzchni lub styku faz fizycznych. Powoduje to lokalne zmiany stężenia tych substancji. Pojęcie bardzo często mylone z absorpcją

 

 

Absorpcja - proces wchłaniania jednej substancji do wnętrza drugiej tworząc w ten sposób nową fazę ciągłą (gazową, ciekłą, stałą).

 

 

Desykant - środek chemiczny służący do osuszania. Działa na zasadzie wiązania wilgoci, wchodząc z wodą (tworząc) stan równowagi.

 

 

Nawilżanie – jest to proces pozwalający na zwiększenie ilości pary wodnej w powietrzu.

 

 

Krotności wymiany powietrza - określają zapotrzebowanie na powietrze wentylacyjne w pomieszczeniach o stałej i niewielkiej ilości występowania czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia oraz zastosowanych prostych urządzeniach wentylacyjnych. Krotność wymiany powietrza ustalana jest doświadczalnie przy uwzględnieniu wysokości, kubatury i zanieczyszczenia powietrza. Dotyczy ona najczęściej pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń pracy w warunkach ustalonej emisji czynników szkodliwych. Z tego powodu w pomieszczeniach pracy wymagana jest korekcja krotności wymiany powietrza wentylacyjnego określana poprzez badania stężeń tych czynników.

 

 

Skuteczność wentylacji - wartość średnia, jest to stosunek stężenia zanieczyszczeń w powietrzu usuwanym z pomieszczenia do stężenia średniego zanieczyszczeń w pomieszczeniu.

 

Erc= (Ce/Cm)*100%

 

gdzie:

 Ce - Stężenie zanieczyszczeń w powietrzu wyrzucanym z pomieszczenia

          Cm - Średnie stężenie zanieczyszczeń w pomieszczeniu

 

 

Miejscowa skuteczność wentylacji - jest to stosunek stężenia zanieczyszczeń powietrza w powietrzu usuwanym z pomieszczenia do koncentracji zanieczyszczenia w punkcie w pomieszczeniu.

 

 Epc= (Ce/Cp)*100%

 

gdzie:

 Ce - Stężenie zanieczyszczeń w powietrzu wyrzucanym z pomieszczenia

          Cp - koncentracja zanieczyszczen w punkcie P

 

 

Sprawność wymiany powietrza - stosunek nominalnej stałej czasowej do rzeczywistego czasu wymiany powietrza w pomieszczeniu.

 

Era= (tn/tr)*100% = (tn/2*tm)*100%

 

gdzie:

   tn - nominalna stała czasowa pomieszczenia

          tr - rzeczywisty czas wymiany powietrza w pomieszczeniu

          tm - przecietny wiek powietrza w pomieszczeniu

          2*tm - czas potrzebny na usunięcie całego powietrza z pomieszczenia

 

 

 

Ogólna krotność wymian - n - jest to zależność ilości powietrza nawiewanego do pomieszcenia i kubatury tego pomieszczenia.

 

n = q/v = (m3/h)/m3 = 1/h

 

gdzie:

q - ilość powietrza nawiewanego, m3/h

           v - kubatura pomieszczenia, m3

 

 

Nominalna stała czasowa - najkrótszy z możliwych czas wymiany powietrza w pomieszczeniu.

 

tn = v/q

 

gdzie:

 v - kubatura pomieszczenia, m3

          q - ilość powietrza nawiewanego, m3/h

 

 

 

Skuteczność temperaturowa - wartość średnia

 

Ert = (tf - tl / tm - tl)*100%

 

gdzie:

 tf - temperatura powietrza usuwanego

          tm - średnia temperatura pomieszczenia

          tl - temperatura powietrza nawiewanego

 

 

Miejscowa skuteczność temperaturowa

 

Ert = (tf - tl / tp - tl)*100%

 

gdzie:

 

       tf - temperatura powietrza usuwanego

          tp - temperatura w punkcie P

          tl - temperatura powietrza nawiewanego

WARTO WIEDZIEĆ

Symbole i jednostki

wykorzystywane w wentylacji i ogrzewaniu

WARTO WIEDZIEĆ

Tabele przeliczników jednostek

 • Wentylacja
 • Klimatyzacja
 • Wilgotność powietrza
 • Temperatura punktu rosy
 • Kondensacja
 • Osuszanie
 • Adsorpcja
 • Absorpcja
 • Desykant
 • Nawilżanie
 • Krotności wymiany powietrza
 • Skuteczność wentylacji (Wartość średnia)
 • Miejscowa skuteczność wentylacji
 • Sprawnośc wymiany powietrza
 • Ogólna krotność wymian, n
 • Nominalna stała czasowa
 • Skuteczność temperaturowa
 • Miejscowa skuteczność temperaturowa

COPYRIGHT 2015 - Roots